از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل خوداظهاری صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد.
فارس: از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل خوداظهاری صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد.
 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل خود اظهاری صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 ابلاغ شد.
 
در این دستورالعمل که از سوی علی عسکری به کلیه ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده، آمده است: بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امورمالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجرا درآورده است.
 
بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شود، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود. شرایط خوداظهاری در این دستورالعمل بدین شرح است:
 
1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمنا ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امورمالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه می باشد.
 
2- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان» برای هر یک از مودیان بند الف، حساب درآمد و هزینه برای هر یک از مودیان بند ب و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه برای هریک از مودیان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم تکمیل، شده باشد.
 
3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد مالیات بصورت نقد بهمراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد.ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR ، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.
 
4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امورمالیاتی مربوطه مراجعه نمایند.عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند، نخواهد بود و درصورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. 5- مودیان موضوع بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوطه قابل بخشودگی نخواهد بود.
 
6- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح زیر کمتر نباشد، با رعایت بندهای 1 الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.
 
- مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال 1391 آنان تا مبلغ 000/000/10 ریال می باشد میزان مالیات سال 1392 آنان 4 درصد رشد داشته و 4 درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود. - مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 001/000/10 تا مبلغ 000/000/30 میلیون ریال می باشد، میزان مالیات سال 1392 آنان 9 درصد رشد داشته و 5 درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.
 
- مودیانی که میزان مالیات عملکرد سال 1391 آنان از مبلغ 001/000/30 ریال و بالاتر می باشد میزان مالیات سال 1392 آنان 14 درصد رشد داشته و 8 درصد نیز برای رسیدگی نمونه گیری می شود.
 
تبصره: مودیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه( حداکثر 31/4/1393) به قطعیت نرسیده باشد، پیش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل بمیزان سی درصد مالیات تشخیصی سال 1391 بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال 1392 حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.
 
لازم است مودی و اداره امورمالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و بهمراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال 1393 پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.
 
بدیهی است درصورت عدم مراجعه هریک از مودیان برای قطعیت مالیات عملکرد 91 تا پایان شهریورماه سال جاری، مالیات تشخیصی سال 1391 ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال 1392 خواهد بود.
 
مودیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی، طبق جدول فوق و با درنظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امورمالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد، مشروط بر اینکه در دوسال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند.
 
اتحادیه هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند، سازمان امورمالیاتی مودیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.
 
سایر شرایط: 7- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی (عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها براساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
 
8- مودیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلا توسط اداره امورمالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
 
9- مودیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند درصورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
 
10- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است، در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
 
11- مبنای تشخیص عمده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امورمالیاتی تسلیم شده باشد، خواهد بود.در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مودی است.

تاريخ : | | نویسنده : ispet |
رپورتاژ
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
مدیریت پروژه و کنترل پروژه و اهمیت آن
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.